1. Bendrosios nuostatos
Šios Pirkimo - Pardavimo sutartis (toliau - "Taisyklės") yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "PIRKĖJAS") ir UAB "Nojus" (toliau - PARDAVĖJAS) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę PIRKĖJUI įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau - "e-parduotuvė").
Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO sudaroma vadovaujantis 2001 m. Rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 "Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo".

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS paspaudžia mygtuką "Patvirtinti Užsakymą", patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo PIRKĖJAS gauna ir patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai PIRKĖJAS gauna patvirtinimą apie prekių išsiuntimą arba gauna prekes.
2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp PARDAVĖJO ir PIRKĖJO yra saugoma e-parduotuvėje.

3. Pirkėjo teisės
3.1. PIRKĖJAS turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti prekių pirkimo- pardavimo sutarties su e-parduotuve, apie tai pranešdamas PARDAVĖJUI rašytine forma (laišku, faksu, elektroniniu paštu nurodytu kontaktuose) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
3.2.1. garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo, kai vartotojas pažeidžia pakuotės apsaugas;
3.2.2. laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;
3.2.3. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose.
3.3. Jai PIRKĖJAS nepraneša PARDAVĖJUI apie užsakymo atsisakymą taip kaip nurodyta 3.2. punkte, PARDAVĖJAS turi teisę anuliuoti užsakymą apie tai iš anksto nepranešęs PIRKĖJUI.

4. PIRKĖJAS įsipareigoja
4.1. PIRKĖJAS privalo priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą.
4.2. PIRKĖJAS įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo. Jei PIRKĖJAS praranda atpažinimo kodą, privalo nedelsiant apie tai informuoti PARDAVĖJĄ - parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.
4.3. Jeigu pasikeičia PIRKĖJO registracijos formoje pateikti duomenys, PIRKĖJAS privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.4. Jei PIRKĖJAS nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti PARDAVĖJUI dėl siuntos peradresavimo atsiradusias papildomas išlaidas (jeigu tokių atsiranda).
4.5. PIRKĖJAS, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5. PARDAVĖJO teisės
5.1. Jei PIRKĖJAS bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, PARDAVĖJAS gali be iš ankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti PIRKĖJO galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti jo registraciją.
5.2. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai nepranešus PIRKĖJUI.
5.3. PARDAVĖJAS gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
5.4. PARDAVĖJAS turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą, jei PIRKĖJAS pasirinkęs apmokėjimo būdus "mokėti pavedimu" ar naudodamasis internetinėmis bankininkystės sistemomis neapmoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.

6. PARDAVĖJAS įsipareigoja
6.1. Sudaryti visas sąlygas PIRKĖJUI tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Išsiųsti PIRKĖJO užsakytas prekes PIRKĖJO pasirinktu prekių pristatymo būdu, nurodytu adresu Lietuvoje per 5 (penkias) darbo dienas nuo gauto patvirtinimo, jei PIRKĖJAS moka pavedimu ar naudojasi internetinės bankininkystės sistemomis. Jei PIRKĖJAS pasirenka apmokėjimo būdą "mokėti grynais", prekės išsiunčiamos per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Taip prekės gali būti pristatomos atskiru PIRKĖJO ir PARDAVĖJO susitarimu.
6.3. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas PIRKĖJUI pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. PIRKĖJUI atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. Informacijos siuntimas
7.1. PARDAVĖJAS visus pranešimus siunčia PIRKĖJO registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
7.2. PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia PARDAVĖJO e-parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.