Barkodas: 4771467315315  
Kiekis: 1 kg
 

 
Pavasarinės trąšos

Trąšos aprūpina augalą pagrindinėmis maisto medžiagomis, atstato dirvožemio derlingumą. Maistinės medžiagos yra vienoje granulėje. Tai padidina trąšų panaudojimo efektyvumą, didina derlių bei kokybę.
NAUDOJIMAS IR NORMOS: trąšas išbarstykite tolygiai visama plote arba aplink augalus. Rekomenduojame įterpi į dirvą bei palaistyti vandeniu. Normos: daržovėms - 60-100g/m2; vaiskrūmiams, dekoratyviniams augalams - 60-80g/m2; vaismedžiams (mažiems) - 80-100g/m2 (išbarstoma lajos plote); vaismedžiams (vidutiniams ir dideliems) - 0,5 -1,0kg vienam vaismedžiui.
SUDĖTIS: suminis azotas (N) - 15%, amoniakinis azotas (NH4-N) - 14,5%, karbamidinis azotas (NH2-N) - 0,5%, fosforo pentoksidas (P2O5) - 15% (tirpus vandenyje - 14%), kalio oksidas (K2O) tirpus vandenyje - 14,3%, siera (S) tirpi vandenyje - 12,4%.
SAUGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas vandeniu su muilu. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Prarijus: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Išskalauti burną.
Laikyti sausoje vietoje, priešingu atveju sudrėkusios trąšos gali sukietėti ir prarasti kokybę.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   4771467315315
2018-04-06

PANAŠIOS PREKĖS