Barkodas: 4771467281184  
Kiekis: 2 kg
 

 

Azofoska NPK (S) 15-15-15

Trąšos išbarstomos padrikai ar į augalams paruoštas duobutes.

NORMOS: bulvės, kopūstai, ridikėliai, svogūnai, česnakai, burokėliai - 50g/m2; pomidorai, agurkai, pupelės, morkos - 80g/m2; vaismedžiams, vaiskrūmiams (1kv.m.vainiko ploto) - 40g/m2; lauko gėlėms - 15-20g ištirpinti 10l vandens ir laistyti kas 7-10d.

SUDĖTIS: suminis azotas (N) - 15% (amoniakinis azotas (NH4-N) - 14,5%, karbamidinis azotas (NH2-N) - 0,5%), fosforo pentoksidas (P2O5) - 15% (tirpaus vandenyje - 14%), kalio oksidas (K2O) tirpus vandenyje - 15%, siera (S) tirpi vandenyje - 9%.

PAVOJINGUMAS: nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

ATSARGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

4771467281184
2018-04-06

PANAŠIOS PREKĖS