Barkodas: 4771601491677  
Kiekis:

1 l.

 

Karate spray insekticidas 1l

Veiklioji medžiaga: lambda - cihalotrinas 0,015 g/l (0,0015%)
Produkto forma: mikrokapsulių emulsija (ME), paruošta naudojimui

Karate Spray — insekticidas pasižymintis akaricidinėmis savybėmis ir priklausantis sintetinių piretroidų grupei. Plataus naudojimo spektro kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas. Naudojamas graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti sodo, daržo ir dekoratyviniuose augaluose.

Skirtas neprofesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/ vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant daržoves, vaiskrūmius, dekoratyvinius augalus ir 10 metrų apsaugos zoną purškiant medžius.

Pavojingas bitėms
Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo metu. Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu. Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Karate Spray - insekticidas pasižymintis akaricidinėmis savybėmis ir priklausantis sintetinių piretroidų grupei. Plataus naudojimo spektro kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas. Naudojamas graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti sodo, daržo ir dekoratyviniuose augaluose.

NAUDOJIMAS
Karate Spray naudojamas pasirodžius pirmiesiems kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius pažeidimus ant augalų. Produktas efektyvus išlieka iki 3 savaičių.

Didžiausias purškimų skaičius - 2

DĖMESIO
Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val. Yra tikimybė, kad naudojant – Karate Spray gali išsivystyti atsparumas baltasparniams baltukams, kolorado vabalams, kai naudojama nesilaikant rekomendacijų, todėl gali sumažėti šio produkto efektyvumas“. Produktas geriausiai veikia, kai oro temperatūra žemesnė nei 20 °C. Jei dieną temperatūra yra aukštesnė, tai rekomenduojama purkšti vakare. Nepurkšti šlapių augalų. Purškiant svarbu tolygiai padengti visą augalo paviršių. Naudojant Karate Spray didesniame plote, pirmiausiai rekomenduojama išbandyti mažesniame plotelyje ir įvertinti augalų jautrumą insekticidui. Nenaudoti daugiau nei 2 kartus vieno sezono metu. Praėjus 1 valandai po purškimo, lietus insekticido veiksmingumui įtakos neturi.

PURŠKIMAS
Prieš naudojimą produktą gerai suplakite. Pasukite purkštuką į purškimo padėtį, nukreipkite į augalą, kurį reikia apdoroti. Kad produkto poveikis būtų geras, purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų. 10 m² apdoroti reikia nuo 300 ml iki 1000 ml tirpalo. Po naudojimo įsitikinkite, kad purkštukas grąžinamas į padėtį „išjungta“.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +20 °C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

SAUGOS PRIEMONĖS
Purškiant produktą būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. Eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant apdorotuose plotuose būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus, rekomenduojama mūvėti pirštines.

HIGIENOS PRIEMONĖS
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

LAIKYMAS
Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti ne žemesnėje negu 0 °C ir ne aukštesnėje negu +35 °C temperatūroje. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

 

Dėmesio! Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą!

Atsargiai! H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

4771601491677
2019-05-29

SUSIJUSIOS PREKĖS

PANAŠIOS PREKĖS