HUMIROOT
 
Šaknų aktyvatorius ir augimo skatintojas
 
HUMIROOT biologiškai aktyvių medžiagų kompleksas, kuris skatina greitą ir gausų naujų šaknų augimą, daigų ir persodintų augalų prigijimą, sumažina jų patiriamą stresą sodinimo metu. Naudoti pasodintiems medžiams, vaismedžiams, uogakrūmiams, dekoratyviniams augalams, gėlėms, daržovėms tręšti.
 
Funkcinė kategorija: augalų biostimuliatorius.
Identifikavimo Nr.: C.2.1.1.1 Skystasis organinis produktas.
Fizinė forma: tirpalas.
 

Sudėtis Masės %
Fosforas (P2O5) tirpus vandenyje 1,5 (20 g/l)
Kalis (K2O) tirpus vandenyje 2,3 (30 g/l)
Viso huminio ekstrakto 39,1 (500 g/l)
Fulvinės rūgštys 36,0 (460 g/l)
Huminės rūgštys 3,1 (40g/l)
Organinė anglis 25,4 (325 g/l)


PRIVALUMAI: Skatina augalų šaknų sistemos augimą, naudingų mikroorganizmų veiklą šaknų zonoje, greitesnę augalų regeneraciją po žiemos. Užtikrina efektyvų trąšų naudojimą skurdžiose ir smėlėtose dirvose.
 
NAUDOJIMAS IR NORMOS: Trąša/biostimuliatorius skirtas lauko ir kambarinių augalų tręšimui sodinimo / persodinimo, jų vegetacijos metu. Prieš naudojimą suplakti. Laistyti tirpalu pagal nurodytas normas balandžio – rugpjūčio mėn., 3 – 4 kartus per visu augalo vegetacijos metu.

Naudojimas Norma
Laistyti augalus tirpalu 100 ml / 10 l vandens.

 
Signalinis žodis: netaikoma
Pavojaus piktogramos: netaikoma
Pavojingumo frazės: netaikoma
Atsargumo frazės: P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
 
 
Nepageidaujamos priemaišos (mg/kg): – kadmis (Cd) <1; šešiavalentis chromas (Cr VI) – <1; švinas (Pb) <mg/kg; gyvsidabris (Hg) – <0,5; nikelis (Ni) <1; arsenas (As) <1; 25 g tręšiamojo produkto ėminio Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Vibrio spp, Shigella spp nerasta.
 
Laikymas: laikykite nuo +10°C iki +30° C.
Tankis 1,18-1,22 kg/l.
 

4779057180329

PANAŠIOS PREKĖS