Barkodas: 4771467281320  
Kiekis: 1 kg
 

 

Mono kalio fosfatas 1 kg

Trąša skirta, norint paspartinti žiedų formavimąsi ir žydėjimą. Didelis fosforo kiekis suintensyvina žiedų spalvą. Monokalio fosfatu patariama pradėti tręšti pasirodžius pirmiesiems žiediniams pumpurams.
NAUDOJIMAS IR NORMOS: tręšimas laistant: 1-2% koncentracijos tirpalas daugeliui augalų.Tręšimas per lapus: tręšiama kas 8-10 dienų 0,2% koncentracijos tirpalu (20g/10l vandens). Braškėms, gėlėms, obelims, kriaušėms per lapus tirpalo koncentracija 0,1-0,2% (10-20g/10l vandens). Pomidorams per lapus tirpalo koncentracija 0,3% (30g/10l vandens). Vaiskrūmiams per lapus tirpalo koncentracija 0,2% (20g/10l vandens).

PAVOJINGUMAS: nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

SAUGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

SUDĖTIS: fosforo pentoksidas (P2O5) tirpus vandenyje - min.51,5%, kalio oksidas (K2O) tirpus vandenyje - min.34%, mažai chloridų maks.0,2%.

4771467281320
2018-04-06

PANAŠIOS PREKĖS