Puikiai subalansuotos, lengvai tirpstančios kompleksinės trąšos, skirtos įvairių vejų ir žolynų tręšimui. Intensyviai augančioms žolėms nepakanka dirvoje esančių maisto medžiagų, todėl veja silpnai auga, praranda intensyvią žalią spalvą, tampa pažeidžiama nuo sausrų ir ligų. Šios trąšos yra vienoje granulėje, tad tai padidina trąšų panaudojimo efektyvumą ir tolygų jų pasiskirstymą vejoje.

NAUDOJIMAS: trąšas išbarstykite tolygiai visame plote. Rekomenduojame palaistyti vandeniu.
NORMOS: 1 arui (100m2) balandžio viduryje - 3kg, birželio pradžioje - 3kg, lapkričio pradžioje - 2kg.
SUDĖTIS: suminis azotas (N) - 17%, amoniakinis azotas (NH4-N) - 14,5%, karbamidinis azotas (NH2-N) - 2,5%, fosforo pentoksidas (P2O5) bendras - 6%, tirpus vandenyje - 5%, kalio oksidas (K2O) tirpus vandenyje - 11%, siera (S) tirpi vandenyje - 13%.
PAVOJINGUMAS: nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
ATSARGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
LAIKYMAS: laikyti sausoje vietoje, priešingu atveju sudrėkusios vietos gali sukietėti ir prarasti kokybę.

4771467315018

PANAŠIOS PREKĖS