Barkodas: 4779039690310  
Kiekis: 5 kg  


Trąšos samanotoms vejoms

Su šiomis trąšomis užkirsite kelią samanų atsiradimui ir tuo pačiu patręšite veją. Trąšose esanti geležis ir siera stabdo samanų vystimąsi ir sudaro nepalankias sąlygas jų plitimui, o azotas, kuris būtinas vejos klestėjimui, sudaro puikias sąlygas žolei tankėti ir tapti sodrios spalvos.
 
SUDĖTIS:
 
Azotas (N)                           15%
 
Amonio azotas (N–NH4)  15%
 
Siera (S)                              15%
 
Geležis (Fe)                          8%
  

 

TRĘŠIMO NORMOS IR BŪDAS:

 
 Trąšas išberti tik ant vejoje augančių samanų. Po tręšimo palaistyti.
 
Paskirtis
 
Trąšų norma 1m2
 
Trąšų norma 100m2 (1 arui)
Samanotoms vejoms tręšti
 
100 – 150 g
 
10-15kg
 
 
 
KITA INFORMACIJA
 

ATSARGIAI! Sudėtyje yra geležies (II) sulfato heptahidrato. Kenksminga prarijus. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplautirankas. PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Išskalauti burną. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.Pabaigus darbą su trąšomis – plauti rankas su muilu.

 

Galiojimo laikas: laikant trąšas sausai, apsaugojus nuo tiesioginių saulės spindulių, naudojimo laikas neribojamas.

    
4779039690310
2013-05-08

PANAŠIOS PREKĖS